Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 27 listopada 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 229, poz. 1502, z 2011 r. Nr 294, poz. 1736 oraz z 2014 r. poz. 735) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się § 2 i § 3;
2)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za czynności jednostek dozoru technicznego, o których mowa w ust. 2, ustala się stawkę za godzinę pracy, w wysokości określonej w pkt 4 załącznika do rozporządzenia.",

b)
w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) wykonanie zastępczych badań lub czynności realizowanych w zamian za badania okresowe lub doraźne kontrolne w zakresie rewizji wewnętrznej oraz próby ciśnieniowej;

15) uzgadnianie warunków technicznych dozoru technicznego.";

3)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych, dokonywania napraw lub modernizacji urządzeń oraz dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w pkt 2 załącznika do rozporządzenia.";

4)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Czynności jednostek dozoru technicznego, za które w 2014 r. pobrano opłatę na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, a które zostaną wykonane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają opłacie ustalonej w przepisach niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

1. Opłata za czynności jednostek dozoru technicznego związane z badaniami okresowymi i doraźnymi kontrolnymi 2 wynosi:

a) Urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:

Tabela a.1

Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej
Część AKotły parowe (z wyłączeniem sterylizatorów) o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoPowierzchnia ogrzewalna w m2 3
do 5powyżej 5 do 25powyżej 25 do 125powyżej 125 do 1000za każde dalsze 1000
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Rewizja zewnętrzna 4 200,00300,00480,00670,00160,00
1.2. Rewizja wewnętrzna400,00600,00960,001340,00220,00
1.3. Próba ciśnieniowa300,00450,00720,001005,00160,00
Część BSterylizatory
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoPojemność w m3
do 5powyżej 5
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Rewizja zewnętrzna 5 180,00330,00
1.2. Rewizja wewnętrzna360,00660,00
1.3. Próba ciśnieniowa240,00440,00

Tabela a.2

Szybkowary ciśnieniowe
Szybkowary ciśnieniowe
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoWysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Rewizja zewnętrzna 6 180,00
1.2. Rewizja wewnętrzna360,00
1.3. Próba ciśnieniowa240,00

Tabela a.3

Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego
Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego.
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoPowierzchnia ogrzewalna w m2 7
do 5powyżej 5 do 25powyżej 25 do 125powyżej 125 do 1000za każde dalsze 500
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Rewizja zewnętrzna 8 180,00350,00500,00750,00250,00
1.2. Rewizja wewnętrzna360,00700,001000,001500,00500,00
1.3. Próba ciśnieniowa240,00500,00750,001125,00375,00

Tabela a.4

Zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych
Część AZbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych 9
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoPojemność w m3
do 7powyżej 7 do 15powyżej 15 do 25powyżej 25 do 100za każde dalsze 100
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Rewizja zewnętrzna 10 250,00583,001000,001415,00112,00
1.2. Rewizja wewnętrzna375,00874,001500,002123,00112,00
1.3. Próba ciśnieniowa500,001165,002000,002830,00112,00
Część BStałe zbiorniki LPG, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoPojemność w m3
do 7powyżej 7 do 15powyżej 15 do 25powyżej 25 do 100za każde dalsze 100
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.4. Rewizja zewnętrzna 11 250,00550,00900,001300,00112,00
1.5. Rewizja wewnętrzna300,00800,001400,002000,00112,00
1.6. Próba ciśnieniowa400,001100,001900,002700,00112,00
Część CZbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na stałe w pojazdach kolejowych bez własnego napędu, o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 200 bar x dm3. Zbiorniki przeciwpożarowe zamontowane na stałe w pojazdach.
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
Zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na stałe w pojazdach kolejowych bez własnego napędu, o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 200 bar x dm3Zbiorniki przeciwpożarowe zamontowane na stałe w pojazdach
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe160,00500,00
Część D1. Hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskich;

2. Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żeglugi śródlądowej, stosowane:

a) w celu ogrzewania:

-kabin pojazdów drogowych, kolejowych lub statków żeglugi śródlądowej,

-przyczep kempingowych oraz turystycznych,

b) w celu prowadzenia procesów technologicznych;

3. Kotły parowozowe.

Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoHydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskichZbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żeglugi śródlądowejKotły parowozowe
Powierzchnia ogrzewalna w m2
do 5powyżej 5 do 25powyżej 25 do 125powyżej 125
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe, włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową300,00300,00400,00600,00900,001200,00
1.2. Badania okresowe, bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej200,00200,00200,00400,00600,00800,00
Część E1. Zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na stałe w tramwajach, pojazdach kolejowych z napędem własnym i metra;

2. Hydroakumulatory zamontowane na stałe w hydraulicznych układach roboczych pojazdów kolejowych, metra i tramwaju;

3. Zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na stałe w pomocniczych układach sterowniczych pojazdów;

4. Zbiorniki w agregatach proszkowych zamontowanych na stałe w gaśniczych pojazdach drogowych.

Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 2powyżej 2
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego z hydrauliczną próbą ciśnieniową700,001000,00
1.2. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego bez hydraulicznej próby ciśnieniowej550,00800,00
1.3. Badania okresowe bez sprawdzenia stanu wewnętrznego bez hydraulicznej próby ciśnieniowej300,00500,00
Część FStałe zbiorniki technologiczne w instalacjach przemysłowych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoPojemność w m3
do 7powyżej 7 do 15powyżej 15 do 25powyżej 25 do 100za każde dalsze 100
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.7. Rewizja zewnętrzna 12 180,00300,00600,00850,00112,00
1.8. Rewizja wewnętrzna300,00500,00750,001400,00112,00
1.9. Próba ciśnieniowa350,00700,001000,001800,00112,00

Tabela a.5

Zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara
Część ACysterny napełniane podciśnieniowo i opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

Cysterny opróżniane lub napełniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.

Cysterny napełniane i przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zainstalowane na pojazdach drogowych

Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 50 barów x dm3 i nadciśnieniu PS > 0,5 bara.

Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 5powyżej 5 do 10powyżej 10 do 25powyżej 25
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz hydrauliczną próbą ciśnieniową400,001000,001700,002400,00
1.2. Badania okresowe bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej300,00600,001000,001500,00
Część BCysterny opróżniane lub napełniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zainstalowane na pojazdach kolejowych.

Cysterny napełniane i przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zainstalowane na pojazdach kolejowych

Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 20powyżej 20 do 40powyżej 40 do 50powyżej 50
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe, włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego z hydrauliczną próbą ciśnieniową500,001300,002000,003000,00
1.2. Badania okresowe, bez sprawdzenia stanu wewnętrznego bez hydraulicznej próby ciśnieniowej400,00800,001500,002000,00

Tabela a.6

Wytwornice acetylenu, stałe lub przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą oraz zasobniki węglika wapnia, zbiorniki acetylenu, przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi technologiczne acetylenu wraz z osprzętem, przeznaczone do transportu acetylenu w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN
Wytwornice acetylenu, stałe lub przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą oraz zasobniki węglika wapnia, zbiorniki acetylenu, przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi technologiczne acetylenu wraz z osprzętem, przeznaczone do transportu acetylenu w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoŁadunek karbidu w kg
do 2powyżej 2 do 5powyżej 5 do 10powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100powyżej 100 do 300powyżej 300
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Rewizja zewnętrzna 13 120,00200,00280,00400,00500,00550,00650,00
1.2 Rewizja wewnętrzna180,00250,00300,00600,00800,001000,001300,00
1.3. Próba ciśnieniowa120,00200,00280,00450,00600,00750,001000,00

Tabela a.7

Rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem
Rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoWysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1.Rewizja zewnętrzna 14 Długość w mWysokość opłaty
do 50300,00
powyżej 50 do 250500,00
powyżej 250800,00
do każdego badania +60,00 za jeden element osprzętu
1.2.Rewizja głównaDługość w mWysokość opłaty
do 50600,00
powyżej 50 do 2501260,00
powyżej 2502590,00
Do każdego badania +120,00 za jeden element osprzętu
1.3.Próba ciśnieniowa- uzgadnianie instrukcji techniczno-organizacyjnej o ile zasady wykonania próby odbiegają od standardowych: 300,00

- nadzór i ocena wyniku: 800,00

Tabela a.8

Rurociągi przesyłowe i technologiczne, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:

- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów

Część ARurociągi przesyłowe do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoRurociągi staloweRurociągi z tworzyw sztucznych
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badanie warunków technicznych eksploatacjiLiczba miejsc nadzorowanych (pomiarowych)Wysokość opłatyDługość w kmWysokość opłaty
do 10350,00do 1350,00
od 11 do 30540,00powyżej 1 do 3540,00
od 31 do 50790,00powyżej 3 do 10790,00
od 51 do 1001030,00powyżej 101030,00
za każde następne 20100,00
1.2. Badanie tłokami - nadzór i ocena wyniku116,00 za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego inspektora
1.3. Próba specjalna (stress-test)116,00 za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego inspektora
punkt nadzorowany (pomiarowy) - miejsce na rurociągu lub nad rurociągiem podziemnym, w którym jest dokonywany pomiar lub ocena jakościowa wielkości charakteryzujących stan techniczny rurociągu, jest to w szczególności: miejsce wyprowadzenia przewodów pomiarowych ochrony elektrochemicznej, miejsce przechodzenia rurociągu podziemnego w nadziemny lub odwrotnie, miejsce wyprowadzenia pomiarowych przewodów ciśnieniowych, nadziemny odcinek rurociągu, element kształtowy rurociągu nadziemnego, miejsce podparcia lub podwieszenia rurociągu, armatura, kolumna wydmuchowa lub rura wentylacyjna, urządzenie pomiarowe na rurociągu, miejsce skrzyżowania lub zbliżenia do obiektu infrastruktury terenu lub obiektu przyrody, określone w karcie ewidencyjnej rurociągu.
Część BRurociągi technologiczne do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoWysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1.Rewizja zewnętrzna 15 Długość w mWysokość opłaty
do 50200,00
powyżej 50 do 250300,00
powyżej 250 do 1000600,00
powyżej 1000850,00
1.2.Rewizja głównaDługość w mWysokość opłaty
do 50300,00
powyżej 50 do 250500,00
powyżej 250 do 1000750,00
powyżej 10001400,00
1.3.Próba ciśnieniowa- uzgadnianie instrukcji techniczno-organizacyjnej o ile zasady wykonania próby odbiegają od standardowych: 130,00

- nadzór i ocena wyniku: dla rurociągów do 50 m: 350,00

51-250 m: 700,00

251-1000 m: 800,00

Powyżej 1000 m: 800,00

b) Zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1000 dm3

Tabela b.1

Zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1000 dm3
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoPojemność w m3
do 5powyżej 5 do 25powyżej 25 do 100powyżej 100 do 1000za każde dalsze 1000
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Rewizja zewnętrzna 16 250,00367,00629,50891,5095,00
1.2. Rewizja wewnętrzna475,00734,001250,001780,00195,00
1.3. Próba szczelności375,00550,00940,001330,00150,00
c) Zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statków żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej
Tabela c.1Cysterny przenośne oraz wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC) ADR/ RID/ADN
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 10powyżej 10 do 25powyżej 25
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową1100,001800,002300,00
1.2. Badania pośrednie bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej800,001400,002000,00
Tabela c.2Naczynia ciśnieniowe i wiązki butli na podstawie przepisów ADR/RID/ADN
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 1powyżej 1
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe800,001200,00
Tabela c.3Cysterny stałe (pojazdy-cysterny), pojazdy - baterie, wagony - baterie, cysterny odejmowalne, kontenery-cysterny i cysterny typu nadwozie wymienne, zgodne z ADR/RID/ADN
p.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 3powyżej 3 do 10powyżej 10 do 20powyżej 20 do 40powyżej 40
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową przy ciśnieniu próbnym600,001300,002100,003000,003000,00
1.2. Badania pośrednie bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej350,001100,001700,002300,002500,00
Tabela c.4Cysterny do przewozu odpadów napełniane podciśnieniowo na podstawie przepisów ADR
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 3powyżej 3 do 10powyżej 10 do 20powyżej 20 do 30powyżej 30
wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową przy ciśnieniu próbnym800,001300,002100,002900,002900,00
1.2. Badania pośrednie włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej500,001000,001700,002400,002500,00
Tabela c.5Cysterny stałe (wagony cysterny) do transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym zgodnie z RID
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 65powyżej 65
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową przy ciśnieniu próbnym1400,001900,00
1.2. Badania pośrednie bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej800,001200,00
Tabela c.6Zbiorniki kriogeniczne i bębny ciśnieniowe na podstawie przepisów ADR
L.p.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 1
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe800,00

d) Duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych

Tabela d.1Duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określonych w przepisach odrębnych
L.p.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 1powyżej 1 do 3
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego400,00500,00
1.2. Badania pośrednie bez sprawdzenia stanu wewnętrznego350,00350,00

e) Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Tabela e.1Portowe ramiona przeładunkowe, elastyczne przewody przeładunkowe, stanowiące stałe wyposażenie portowych ramion przeładunkowych
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoWydajność w m3/h
do 50powyżej 50 do 150powyżej 150 do 300powyżej 300 do 500za każde dalsze 100
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe bez próby ciśnieniowej oraz bez sprawdzenia działania złącza awaryjnego rozłączania200,00350,00600,00850,00210,00
1.2. Badania okresowe włącznie z próbą ciśnieniową oraz włącznie ze sprawdzeniem działania złącza awaryjnego rozłączania w ramach hydraulicznej próby ciśnieniowej z wyjątkiem złączy jednorazowego stosowania400,00500,00750,001050,00210,00
Tabela e.2Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, elastyczne przewody przeładunkowe, stanowiące stałe wyposażenie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
L.p.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoLiczba połączeń
do 12 do 34 do 7za każde następne 3 połączenia
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe bez próby ciśnieniowej oraz bez sprawdzenia działania złącza awaryjnego rozłączania160,00340,00600,00340,00
1.2. Badania okresowe włącznie z próbą ciśnieniową oraz włącznie ze sprawdzeniem działania złącza awaryjnego rozłączania w ramach hydraulicznej próby ciśnieniowej z wyjątkiem złączy jednorazowego stosowania300,00550,00800,00550,00
Tabela e.3Urządzenia, w tym ramiona przeładunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowanych do 1, II lub III kategorii, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz elastyczne przewody przeładunkowe, stanowiące ich stałe wyposażenie.
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoLiczba połączeń
do 12 do 34 do 7za każde następne 2 połączenia
wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne1.1. Badania okresowe bez próby ciśnieniowej300,00450,00700,00300,00
1.2. Badania okresowe włącznie z próbą ciśnieniową450,00700,001100,00500,00

f) Maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu

Tabela f.1

Wciągarki i wciągniki
Wciągarki i wciągniki
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoOgólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręcznyOgólnego przeznaczenia z napędem ręcznymSpecjalnego przeznaczenia
Udźwig w tonach
do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50do 10powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne236,00354,00472,00590,00118,00236,00354,00472,00118,00195,00450,00770,001062,00118,00

Tabela f.2

Suwnice
Suwnice
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoOgólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręcznyOgólnego przeznaczenia z napędem ręcznymSpecjalnego przeznaczenia
Udźwig w tonach
do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100Za każde dalsze 50do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne590,00708,001062,001180,00236,00236,00354,00472,00590,00118,00205,00478,00818,001158,00130,00

Tabela f.3

Żurawie
Część AŻurawie
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoZ napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2000kg.Inne niż z napędem ręcznym: żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne; żurawie szynowe; żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3,2.Inne niż z napędem ręcznym: żurawie przenośne pozostałe; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące; żurawie stacjonarne.
Udźwig w tonach
do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100powyżej 100do 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100powyżej 100do 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100powyżej 100
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne360,00617,00875,001200,00206,00460,00784,001120,001500,00154,00360,00617,00875,001200,00
Część BŻurawie (przenośne zamontowane na podwoziu kolejowym, kolejowe, pływające i pokładowe)
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100za każde dalsze 50
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe250,00525,00900,001275,00150,00

Tabela f.4

Układnice
Układnice
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 3,2powyżej 3,2
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne640,00910,00

Tabela f.5

Dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym
Część ADźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 3,5powyżej 3,5 do 15powyżej 15
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne380,00480,00680,00
Część BDźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 5powyżej 5 do 20powyżej 20 do 60powyżej 60 do 100za każde dalsze 50
wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe200,00400,00650,00900,00210,00

Tabela f.6

Wyciągi towarowe
Wyciągi towarowe
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 0,5powyżej 0,5 do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50Za każde dalsze 50
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne236,00354,00590,00708,00118,00

Tabela f.7

Wyciągi statków
Wyciągi statków
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 0,5powyżej 0,5 do 2powyżej 2 do 10powyżej 10 do 50za każde dalsze 50
wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe200400650900210

Tabela f.8

Podesty ruchome
Część APodesty ruchome
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoWisząceMasztoweNożycoweZ wysięgnikiemZaładowcze
udźwig w tonach
do 0,315powyżej 0,315 do 0,5powyżej 0,5do 0,315powyżej 0,315 do 0,5powyżej 0,5do 0,315powyżej 0,315 do 0,5powyżej 0,5do 0,315powyżej 0,315 do 0,5powyżej 0,5do 1,5powyżej 1,5
wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne340,00480,00680,00240,00480,00680,00280,00480,00640,00340,00440,00680,00380,00540,00
Część BPodesty ruchome (zainstalowane na pojazdach kolejowych)
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 0,315powyżej 0,315 do 0,5powyżej 0,5
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe250,00525,00900,00

Tabela f.9

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
Część AUrządzenia dla osób niepełnosprawnych 17
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoUdźwig w kilogramach
do 350powyżej 350
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne315,00732,00
Część BUrządzenia dla osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUdźwig w kilogramach
do 350powyżej 350
wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe250,00525,00

Tabela f.10

Schody i chodniki ruchome
Schody i chodniki ruchome
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegodługość w m
do 6powyżej 6
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne629,50891,50

Tabela f.11

Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe
Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoLiczba przystanków
do 5powyżej 5 do 12powyżej 12
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne367,00629,50891,50

Tabela f.12

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoprowadzone, zdalnie sterowanepodestowe, z fotelem dla kierowcyz wysięgnikiem oraz urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowychz osobą podnoszoną wraz z ładunkiem
Udźwig w tonach
do 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100powyżej 100do 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100powyżej 100do 2powyżej 2 do 8powyżej 8 do 40powyżej 40 do 100powyżej 100do 3,2powyżej 3,2
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne158,50316,50514,00711,00908,00197,50407,00669,50931,501194,00197,50407,00669,50931,501194669,50931,50

g) Dźwigi do transportu osób lub ładunków i dźwigi towarowe małe

Tabela g.1

Dźwigi do transportu osób lub ładunków i dźwigi towarowe małe
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoDźwigi osobowe i towarowe- osobowe oraz dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszynDźwigi towaroweDźwigi towarowe małe oraz dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny
Liczba przystanków
do 2powyżej 2 do 6powyżej 6 do 12powyżej 12 do 20za każde dalsze 5do 2powyżej 2 do 6powyżej 6 do 12powyżej 12 do 20za każde dalsze 5do 2powyżej 2 do 6powyżej 6 do 12powyżej 12 do 20za każde dalsze 5
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne520,00650,00840,001050,00215,00498,00567,00681,00894,00150,00480,00552,00627,00732,00118,00

Tabela g.2

Dźwigi budowlane
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoDźwigi budowlane towarowo - osoboweDźwigi budowlane towarowe
Udźwig w tonach
do 0,6powyżej 0,6 do 1powyżej 1do 0,6powyżej 0,6 do 1powyżej 1
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne472,00708,00944,00356,00472,00590,00
h) Dźwignice linotorowe

Tabela h.1

Dźwignice linotorowe
L.p.Czynności jednostek dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 10powyżej 10
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne640,00910,00
i) Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych

Tabela i.1

Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych
Lp.Czynności jednostek dozoru technicznegoDopuszczalna liczba przemieszczanych osób
do 20powyżej 20
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolne363,00427,00
j) Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

Tabela j.1

Zwałowarko-ładowarki, wywrotnice wagonowe
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoWydajność w t/h
do 100powyżej 100 do 300powyżej 300 do 500powyżej 500 do 1000za każde dalsze 500
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe250,00525,00900,001275,00150,00

Tabela j.2

Wyładowarki okrętowe, ładowarki w tym okrętowe
L.p.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoWydajność w t/h
do 100powyżej 100 do 300powyżej 300 do 500powyżej 500 do 1000za każde dalsze 500
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe200,00400,00650,00900,00210,00

Tabela j.3

Przenośniki, podajniki i wyciągi skipowe
L.p.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoWydajność w t/h
do 100powyżej 100 do 300powyżej 300 do 500powyżej 500 do 1000za każde dalsze 500
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe i doraźne kontrolne350,00850,001500,002100,00210,00
k) Układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej

Tabela k.1

Układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUdźwig w tonach
do 3,2powyżej 3,2
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe900,001275,00
l) Przeciągarki pojazdów szynowych

Tabela l.1

Przeciągarki pojazdów szynowych
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUciąg w tonach
do 5powyżej 5 do 8powyżej 8
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe250,00525,00900,00
m) Osobowe i towarowe koleje linowe

Tabela. m.1

Osobowe koleje linowe, Towarowe koleje linowe
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoRodzaje urządzeń
Koleje linowe do 750 mKoleje linowe pow. 750 mKoleje linowe kabinoweKoleje linowe towarowe
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe2415,002625,003045,005670,00
n) Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych

Tabela n.1

Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno - sportowych, Wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych wraz z infrastrukturą toru zjazdowego, Przenośniki o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoRodzaje urządzeń
Wyciągi narciarskie z podporami o długości do 500 m (w tym dla narciarzy przemieszczanych po wodzie)Wyciągi narciarskie z podporami o długości powyżej 500 m (w tym dla narciarzy przemieszczanych po wodzie)Wyciągi narciarskie bezpodporowePrzenośniki z napędem mechanicznym przeznaczone do celów rekreacyjno rozrywkowychWyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych wraz z infrastrukturą toru zjazdowego
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe1050,001155,00525,00420,001260,00
o) Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

Tabela o.1

Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoUdźwig
Samochodowe, kolejowe, kolejowo-samochodowe [udźwig w tonach]
do 10powyżej 10 do 30powyżej 30 do 50powyżej 50 do 100za każde dalsze 50
Pasażerskie - udźwig w kg/m2
do 50powyżej 50 do 100powyżej 100 do 300powyżej 300 do 500za każde dalsze 100
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe200,00400,00650,00900,00210,00
p) Zbiorniki magazynowe LNG (zbiorniki przeznaczone do magazynowania skroplonego gazu ziemnego)

Tabela p.1

Zbiorniki magazynowe LNG (zbiorniki przeznaczone do magazynowania skroplonego gazu ziemnego)
L.p.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoPojemność w m3
do 5powyżej 5 do 25powyżej 25 do 100powyżej 100 do 1000za każde dalsze 1000
Wysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe160,00370,00630,00900,00130,00
r) Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych.

Zbiorniki na gaz skroplony, sprężony, skroplony schłodzony oraz na wodór, służące do zasilania siników spalinowych w pojazdach.

Zbiorniki przenośne - zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem - o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów.

Urządzenia transportowe zgodne z ADR/RID/ADN niewymienione w tabelach od c.1 do c.6 niniejszego załącznika.

Tabela r.1

Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych

Zbiorniki na gaz skroplony, sprężony, skroplony schłodzony oraz na wodór, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach

Zbiorniki przenośne zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bar w tym butle

Urządzenia transportowe niewymienione w tabelach od c.1 do c.6 niniejszego załącznika, zgodne z ADR/RID/ADN

Lp.Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznegoWysokość opłaty w złotych
1.Badanie okresowe lub doraźne kontrolneBadania okresowe116,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego inspektora
2. Opłata za czynności jednostek dozoru technicznego związane z okresowym sprawdzaniem spełniania wymagań w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych przez przedsiębiorcę uprawnionego do:

a) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją urządzeń, wynosi:

- do 3 osób 390,00 zł,

- od 4 do 8 osób 1170,50 zł,

- od 9 do 20 osób 2.861,50 zł,

- od 21 do 50 osób 5.333,00 zł,

- od 51 do 100 osób 7.804,00 zł,

- powyżej 100 osób 10.405,50 zł,

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych, wynosi: 1.560,50 zł.

3. Opłata za wystawienie duplikatu lub wymianę zaświadczenia kwalifikacyjnego obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu, wykonującemu przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu, wynosi: 65,00 zł.

4. Stawka za godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, wynosi: 116 zł.

5. Opłata za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia technicznego wynosi: 146,50 zł.

6. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji oraz wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych pobierana jest w wysokości 50 % opłaty określonej w pkt 2.

7. Za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego, związane z uprawnianiem przedsiębiorców zagranicznych, za jeden dzień pracy członka komisji uprawniającej jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn ilości godzin pracy i stawki godzinowej.

8. Opłata za wykonanie czynności przez jednostki dozoru technicznego na zlecenie przedsiębiorcy zagranicznego, za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7, wynosi 116,00 zł za godzinę pracy jednego inspektora.

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).
2 Opłata za czynności związane z badaniami okresowymi lub doraźnymi kontrolnymi obejmuje również konsultacje i porady techniczne dotyczące urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
3 Dla kotłów parowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

- dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m2p.o.

- dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m2p.o.

- dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m2p.o.

4 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
5 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
6 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
7 Dla kotłów cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

- dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m2 p.o.

- dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m2p.o.

- dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m2p.o.

8 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
9 Dla zbiorników o pojemności do 150 dm3tworzących zestaw do tankowania pojazdów na stacjach sprężania gazów węglowodorowych oraz dla zbiorników o pojemności do 150 dm3tworzących zestaw hydroakumulatorów pobiera się opłatę 116 zł za każdą rozpoczęta godzinę inspektora.
10 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
11 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
12 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
13 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
14 W roku, w którym wykonuje się rewizję główną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
15 W roku, w którym wykonuje się rewizję główną lub próbę ciśnieniową nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
16 W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę szczelności nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.
17 Dla niepełnosprawnych osób fizycznych wykorzystujących urządzenie do przemieszczania na własne potrzeby: stawka 0 % opłaty