Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.872

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936 oraz z 2018 r. poz. 1297) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w ramach działania współpraca na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm. 2 );",

b) w pkt 2:
w lit. c:
-- tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego, albo na operacje związane z nawadnianiem,

– inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,",

-- dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

"– modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,",

w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:

"l) pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w lit. k;",

c) w pkt 4 uchyla się lit. a,
d) w pkt 5:
w lit. a uchyla się tiret drugie,
uchyla się lit. b,
e) pkt 5a i 6 otrzymują brzmienie:

"5a) w 2019 r. i w 2020 r. w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania:

a) wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,

b) wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;

6) w 2018 r. w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;",

f) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) w 2019 r. w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.";

2) uchyla się § 2a;
3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktówWysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowaWysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnychWysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnegoWysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalneWysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznejWysokość limitów środków w euro razem
dolnośląskie2 589 27117 798 10012 391 2451 573 4446 992 543041 344 603
kujawsko-pomorskie2 799 69020 242 32019 766 000320 0002 526 6581 061 50046 716 168
lubelskie3 829 16627 725 02229 431 50903 898 8171 580 00066 464 514
lubuskie835 60016 003 76512 657 71776 3263 014 073139 25532 726 736
łódzkie3 754 32529 909 53011 440 77602 337 8451 198 21448 640 690
małopolskie1 698 12029 745 69613 634 496535 3503 227 0375 907 70954 748 408
mazowieckie6 830 64026 136 21339 996 369843 6192 793 9671 792 84078 393 648
opolskie240 00017 726 4506 500 000540 0003 200 0001 070 00029 276 450
podkarpackie2 727 69231 765 44115 912 768483 8211 215 9741 745 55753 851 253
podlaskie2 916 38424 662 88321 577 741132 8930049 289 901
pomorskie2 403 01513 172 23022 827 181500 0000500 00039 402 426
śląskie1 144 80019 840 32817 770 49600038 755 624
świętokrzyskie1 220 52022 100 95413 000 00001 562 075037 883 549
warmińsko-mazurskie2 372 73014 295 01632 650 000559 2791 454 639754 64052 086 304
wielkopolskie2 509 12023 836 11630 000 0001 511 3456 134 4431 852 60365 843 627
zachodniopomorskie2 374 00016 601 03620 000 000194 2003 676 9631 158 00044 004 199
Razem40 245 073351 561 100319 556 2987 270 27742 035 03418 760 318779 428 100

I A. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie17 380 9771 498 17918 879 156
pozostałe województwa53 865 42615 253 60469 119 030
Razem71 246 40316 751 78387 998 186

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 804 487
pozostałe województwa5 010 795
Razem7 815 282

B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie7 281 439
pozostałe województwa12 718 162
Razem19 999 601

C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiątWysokość limitów środków w euro

w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnegoWysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiemWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie15 294 90085 855 30120 512 35914 995 000136 657 560
pozostałe województwa86 705 100486 704 223116 282 29785 005 000774 696 620
Razem102 000 000572 559 524136 794 656100 000 000911 354 180

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie6 122 817
pozostałe województwa34 216 077
Razem40 338 894

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie6 291 148
pozostałe województwa102 645 958
Razem108 937 106

4) modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie80 778 799
kujawsko-pomorskie116 921 541
lubelskie160 234 364
lubuskie34 065 574
łódzkie122 906 866
małopolskie56 591 318
mazowieckie230 719 633
opolskie46 574 747
podkarpackie49 359 693
podlaskie118 660 208
pomorskie70 762 228
śląskie34 665 645
świętokrzyskie62 499 710
warmińsko-mazurskie95 903 667
wielkopolskie190 207 145
zachodniopomorskie67 792 645
Razem1 538 643 783

D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie21 944 277
kujawsko-pomorskie0
lubelskie54 367 336
lubuskie4 377 344
łódzkie5 027 714
małopolskie35 894 766
mazowieckie10 409 509
opolskie3 119 372
podkarpackie77 522 435
podlaskie29 663 529
pomorskie6 097 223
śląskie24 152 381
świętokrzyskie10 139 370
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie1 983 762
zachodniopomorskie0
Razem284 699 018

E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie29 854 705
pozostałe województwa185 624 943
Razem215 479 648

F. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie41 427 367
kujawsko-pomorskie58 673 214
lubelskie66 168 911
lubuskie17 217 128
łódzkie54 501 758
małopolskie23 707 654
mazowieckie107 086 512
opolskie21 819 371
podkarpackie22 257 338
podlaskie51 759 079
pomorskie34 908 121
śląskie16 147 339
świętokrzyskie26 708 805
warmińsko-mazurskie48 018 411
wielkopolskie92 454 107
zachodniopomorskie35 123 515
Razem717 978 630

G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie28 999 705
pozostałe województwa202 997 938
Razem231 997 643

H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 499 214
pozostałe województwa4 497 643
Razem5 996 857

I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie6 927 500
pozostałe województwa43 072 500
Razem50 000 000

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie6 857 017
pozostałe województwa42 634 261
Razem49 491 278

J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie27 703 818
kujawsko-pomorskie20 844 459
lubelskie87 240 389
lubuskie10 055 954
łódzkie59 403 380
małopolskie82 911 668
mazowieckie91 236 132
opolskie10 788 506
podkarpackie80 048 052
podlaskie30 367 647
pomorskie14 850 845
śląskie31 100 200
świętokrzyskie47 549 342
warmińsko-mazurskie14 651 058
wielkopolskie45 085 300
zachodniopomorskie12 120 421
Razem665 957 171

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie19 121 071
pozostałe województwa120 448 792
Razem139 569 863

K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie9 245 278
pozostałe województwa56 184 859
Razem65 430 137

L. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie10 765 408
kujawsko-pomorskie16 024 844
lubelskie33 309 762
lubuskie3 506 292
łódzkie22 708 712
małopolskie29 173 434
mazowieckie38 706 162
opolskie6 820 832
podkarpackie18 901 098
podlaskie18 818 920
pomorskie9 176 620
śląskie8 272 654
świętokrzyskie15 367 414
warmińsko-mazurskie9 477 942
wielkopolskie26 845 038
zachodniopomorskie6 053 832
Razem273 928 964

III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 094 940
pozostałe województwa8 805 060
Razem9 900 000

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie18 382 919
pozostałe województwa111 195 533
Razem129 578 452

IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie212 344
pozostałe województwa1 289 204
Razem1 501 548

V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie14 600 701014 600 701
pozostałe województwa122 865 469802 975123 668 444
Razem137 466 170802 975138 269 145

VI. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania:

A. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 900 000
pozostałe województwa8 100 000
Razem10 000 000

B. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie5 678 000
pozostałe województwa24 322 000
Razem30 000 000

VII. Wysokość limitów środków w 2018 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie87 240 411
pozostałe województwa391 462 463
Razem478 702 874

VIII. Wysokość limitów środków w 2019 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro

z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie2 415 0009 660 00012 075 000
pozostałe województwa12 585 00050 340 00062 925 000
Razem15 000 00060 000 00075 000 000
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1 i Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14.