Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719 oraz z 2017 r. poz. 1091 i 1936) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) działania współpraca na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.";

2) w § 2b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków i przekraczające więcej niż o 50% wysokość dostępnych środków w ramach tego limitu, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania tej pomocy z podaniem jej przyczyn, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości przez podmiot wdrażający tej listy.

2. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków i przekraczające nie więcej niż o 50% wysokość dostępnych środków w ramach tego limitu, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktówWysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowaWysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnychWysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnegoWysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalneWysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznejWysokość limitów środków w euro razem
dolnośląskie2 589 27111 964 01213 079 4941679 7876 992 543036 305 107
kujawsko-pomorskie3 074 69014 958 43119 000 000500 0002 273 1581 250 00041 056 279
lubelskie3 886 85119 593 10829 431 50903 841 1321 580 00058 332 600
lubuskie835 60010 630 51413 936 3771 364 8271 500 000364 82728 632 145
łódzkie3 754 32523 152 33911 998 74002 920 539973 51342 799 456
małopolskie1 698 12016 145 68418 452 2102 306 5264 613 0534 613 05247 828 645
mazowieckie6 830 64016 801 69239 203 9473 111 4241 866 8541 244 57069 059 127
opolskie240 00012 265 0007 235 000642 3863 957 6101 300 00025 639 996
podkarpackie2 022 69223 731 42116 755 2142 268 349907 3391 361 01047 046 025
podlaskie2 916 38418 678 48221 577 741132 8930043 305 500
pomorskie2 523 3308 361 80222 706 866500 0000500 00034 591 998
śląskie1 144 80014 934 45517 770 49600033 849 751
świętokrzyskie1 472 52017 162 60513 000 00001 562 075033 197 200
warmińsko-mazurskie2 372 7307 967 01231 200 0002 109 2791 054 6391 054 64045 758 300
wielkopolskie2 509 12017 415 81730 000 0002 634 2124 064 5261 317 10657 940 781
zachodniopomorskie2 374 00011 264 11919 553 421346 2503 995 6501 106 75038 640 190
Razem40 245 073245 026 493324 901 01517 595 93339 549 11816 665 468683 983 100

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 186 979
pozostałe województwa5 042 603
Razem7 229 582

B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 281 439
pozostałe województwa12 718 162
Razem14 999 601

C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiątWysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji mleka krowiegoWysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnegoWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie15 294 900138 337 80120 512 359174 145 060
pozostałe województwa86 705 100784 221 723116 282 297987 209 120
Razem102 000 000922 559 524136 794 6561 161 354 180

2) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 471 654
pozostałe województwa32 588 170
Razem34 059 824

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie7 022 311
pozostałe województwa58 193 865
Razem65 216 176

D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie21 944 277
kujawsko-pomorskie0
lubelskie54 367 336
lubuskie4 377 344
łódzkie5 027 714
małopolskie35 894 766
mazowieckie10 409 509
opolskie3 119 372
podkarpackie77 522 435
podlaskie29 663 529
pomorskie6 097 223
śląskie24 152 381
świętokrzyskie10 139 370
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie1 983 762
zachodniopomorskie0
Razem284 699 018

E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie29 854 705
pozostałe województwa185 624 943
Razem215 479 648

F. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie41 427 367
kujawsko-pomorskie58 673 214
lubelskie66 168 911
lubuskie17 217 128
łódzkie54 501 758
małopolskie23 707 654
mazowieckie107 086 512
opolskie21 819 371
podkarpackie22 257 338
podlaskie51 759 079
pomorskie34 908 121
śląskie16 147 339
świętokrzyskie26 708 805
warmińsko-mazurskie48 018 411
wielkopolskie92 454 107
zachodniopomorskie35 123 515
Razem717 978 630

G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie24 153 706
pozostałe województwa157 843 937
Razem181 997 643

H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie4 162 664
pozostałe województwa25 834 193
Razem29 996 857

I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 771 000
pozostałe województwa17 229 000
Razem20 000 000

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie11 013 517
pozostałe województwa68 477 761
Razem79 491 278

J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których są prowadzone chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie31 863 818
kujawsko-pomorskie23 974 459
lubelskie100 340 389
lubuskie11 565 954
łódzkie68 323 380
małopolskie95 361 668
mazowieckie104 936 132
opolskie12 408 506
podkarpackie92 068 052
podlaskie34 927 647
pomorskie17 080 845
śląskie35 770 200
świętokrzyskie54 689 342
warmińsko-mazurskie16 851 058
wielkopolskie51 855 300
zachodniopomorskie13 940 421
Razem765 957 171

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których są prowadzone chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie19 121 071
pozostałe województwa120 448 792
Razem139 569 863

K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których są prowadzone chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie9 245 278
pozostałe województwa56 184 859
Razem65 430 137

III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 094 940
pozostałe województwa8 805 060
Razem9 900 000

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie20 139 989
pozostałe województwa123 161 919
Razem143 301 908

IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie30 632 065
kujawsko-pomorskie44 337 726
lubelskie60 762 348
lubuskie12 917 980
łódzkie46 607 417
małopolskie21 459 950
mazowieckie87 491 012
opolskie17 661 574
podkarpackie18 717 651
podlaskie44 997 045
pomorskie26 833 689
śląskie13 145 532
świętokrzyskie23 700 466
warmińsko-mazurskie36 367 555
wielkopolskie72 128 303
zachodniopomorskie25 707 596
Razem583 467 909

B. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie295 203
pozostałe województwa1 325 724
Razem1 620 927

V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie34 582 560907 27235 489 832
pozostałe województwa160 398 4806 549 252166 947 732
Razem194 981 0407 456 524202 437 564

B. Podziałania pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie837 160
kujawsko-pomorskie884 998
lubelskie4 353 234
lubuskie263 108
łódzkie1 961 347
małopolskie2 463 643
mazowieckie3 396 479
opolskie358 783
podkarpackie2 248 374
podlaskie1 650 402
pomorskie1 076 350
śląskie932 836
świętokrzyskie1 602 564
warmińsko-mazurskie669 728
wielkopolskie2 272 292
zachodniopomorskie382 702
Razem25 354 000

C. Działania współpraca

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 294 239
pozostałe województwa9 941 908
Razem11 236 147

VI. Wysokość limitów środków w latach 2017-2020 dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie6 350 000
pozostałe województwa27 200 000
Razem33 550 000

VII. Wysokość limitów środków w latach 2018-2020 dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie50 826 3514 830 00055 656 351
pozostałe województwa264 865 26925 170 000290 035 269
Razem315 691 62030 000 000345 691 620

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie39 646 734
kujawsko-pomorskie57 385 815
lubelskie78 644 016
lubuskie16 719 594
łódzkie60 323 449
małopolskie27 775 368
mazowieckie113 238 621
opolskie22 859 173
podkarpackie24 226 042
podlaskie58 239 163
pomorskie34 730 539
śląskie17 014 113
świętokrzyskie30 675 244
warmińsko-mazurskie47 070 112
wielkopolskie93 354 842
zachodniopomorskie33 273 049
Razem755 175 874

C. Poddziałania pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie15 430 248
kujawsko-pomorskie23 329 846
lubelskie45 980 528
lubuskie5 035 184
łódzkie32 353 365
małopolskie41 619 791
mazowieckie55 091 683
opolskie9 948 049
podkarpackie26 312 724
podlaskie26 786 518
pomorskie12 790 270
śląskie11 567 818
świętokrzyskie21 618 850
warmińsko-mazurskie13 652 214
wielkopolskie38 292 746
zachodniopomorskie8 765 130
Razem388 574 964

D. Działania współpraca

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie3 877 0235 171 2629 048 285
pozostałe województwa20 425 36627 288 38847 713 754
Razem24 302 38932 459 65056 762 039
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).