Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2460

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

Na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. U. poz. 1455) w § 1:
1) w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) niedokonanie uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2016/1139";",

b) w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) nieprzekazanie dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego albo nieprzekazanie danych z dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej do Centrum Monitorowania Rybołówstwa - w przypadku prowadzenia dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej w postaci elektronicznej,

c) nieprzekazanie Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego dokumentu sprzedaży - w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1224/2009,";

2) w ust. 2:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) niedokonanie uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2016/1139;",

b) w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) nieprzekazanie dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego albo nieprzekazanie danych z dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej do Centrum Monitorowania Rybołówstwa - w przypadku prowadzenia dziennika połowowego lub deklaracji przeładunkowej, lub deklaracji wyładunkowej w postaci elektronicznej,

c) nieprzekazanie Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego dokumentu sprzedaży - w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1224/2009,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).