Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 279, z 2011 r. poz. 373, z 2014 r. poz. 1295 oraz z 2017 r. poz. 1878) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 wyszczególnienie otrzymuje brzmienie:

"Policjant służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli nr 5 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym",

b) tytuł tabeli nr 6 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).