Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1878

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 3 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 279, z 2011 r. poz. 373 oraz z 2014 r. poz. 1295) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 2 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Policjant służby prewencyjnej pełniący służbę: w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowisku dzielnicowego, starszego dzielnicowego, dyżurnego i przewodnika psa służbowego";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych",

b) tytuł tabeli nr 2 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów-kobiet pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych",

c) tytuł tabeli nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby prewencyjnej pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych",

d) tytuł tabeli nr 4 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby prewencyjnej pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych".

§  2.  Równoważnik w wysokości i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem przyznaje się policjantowi od dnia 1 kwietnia 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).