Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1207

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 czerwca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

Na podstawie art. 618 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 663) w § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład kosztów postępowania mediacyjnego wchodzą:

1) należność zryczałtowana za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w wysokości 240 zł;

2) udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z postępowaniem mediacyjnym na pokrycie kosztów:

a) wynajmu pomieszczenia na mediację, w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno spotkanie mediacyjne,

b) przejazdóww wysokości określonej w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

c) korespondencji, w zryczałtowanej wysokości 30 zł.";

2)
uchyla się ust. 2 i 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1855, 2582 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 818.