Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.556

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z 2014 r. poz. 1374, z 2015 r. poz. 506 oraz z 2017 r. poz. 1436) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku w tabeli A:
a)
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5art. 77 § 1 k.w.Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęciaod 50 do 250
b)
po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:
5aart. 77 § 2 k.w.Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka500
c)
lp. 16 otrzymuje brzmienie:
16art. 117 § 1 k.w.Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnychod 100 do 250
d)
po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:
16aart. 117 § 2 k.w.Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnymod 100 do 250
e)
lp. 79-84 otrzymują brzmienie:
79art. 13 ust. 1

pkt 1 u.o.z.t.

Udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18500
80Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych500
81Sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania100
82Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych100
83art. 13 ust. 1

pkt 1 u.o.z.t.

Nieumieszczenie w punkcie detalicznym widocznej i czytelnej informacji o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)"150
84art. 13 ust. 1

pkt 2 u.o.z.t.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia150
2)
w objaśnieniach pod tabelą A użytym skrótom nadaje się następujące brzmienie:
a)
"k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281)",
b)
"u.o.z.t. - ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276)".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.