§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.506

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2015 r.
§  1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli B:
a)
w części I "Przepisy o ruchu pieszych" po lp. 17 dodaje się lp. 17a w brzmieniu:
17aart. 97Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodnikuart. 11 ust. 4ado 100
b)
w części II "Przepisy dotyczące ruchu pojazdów":
w części A "Zasady ogólne i przepisy porządkowe" lp. 25 i 26 otrzymują brzmienie:
25art. 97Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motoroweremart. 40 ust. 1100
26Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznymart. 45 ust. 2 pkt 3100
w części N "Używanie pojazdów w ruchu drogowym" po lp. 165 dodaje się lp. 165a i 165b w brzmieniu:
art. 97Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:art. 57a ust. 1200
165a1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci
165b2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osóbart. 57a ust. 350
c)
w części III "Kierujący":
lp. 186 i 187 otrzymują brzmienie:
art. 94 § 1Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:art. 3 w zw. z art. 4-7 [5]500
1861) uprawnienia do kierowania pojazdami
1872) uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu300
po lp. 187 dodaje się lp. 187a w brzmieniu:
187aart. 94 § 1Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnieniaart. 3 w zw.

z art. 4-6 [5]

200
lp. 188 otrzymuje brzmienie:
188art. 94 § 1Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowymart. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]100
po lp. 189 dodaje się lp. 189a i 189b w brzmieniu:
189aart. 87 § 1aKierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholuart. 45 ust. 1 pkt 1500
189bart. 87 § 2Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środkaart. 45 ust. 1 pkt 1300-500
d)
w części IV "Inne wykroczenia":
lp. 192-194 otrzymują brzmienie:
192art. 96 § 1 pkt 2Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnieńart. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]300
193art. 96 § 1 pkt 5Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:art. 66od 50

do 200

1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia
194art. 96 § 1 pkt 42) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchuart. 7150
po lp. 200 dodaje się lp. 200a-200g w brzmieniu:
200aart. 96bPosługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowymart. 8 ust. 1 lub 2300
art. 96b w zb. z art. 92 § 1Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
200bB-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1-3 [1]550
200cB-10 "zakaz wjazdu motorowerów"art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1]400
200dB-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1]400
200eB-39 "strefa ograniczonego postoju"art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1]400
200fD-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]800
200gP-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18bart. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]800
e)
w części V "Znaki i sygnały drogowe" lp. 204a otrzymuje brzmienie:
204aart. 90 lub art. 92 § 14a) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ....... t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ............... t"§ 18 ust. 4 i 5,

§ 20 ust. 4 lub

§ 20 ust. 5 i 6 [1]

500
f)
w części VI "Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym" lp. 241 i 242 otrzymują brzmienie:
241art. 86 § 1Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowymKwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500
242art. 86 § 2Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środkaKwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500
g)
odnośniki otrzymują brzmienie:

"* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412, z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705 oraz z 2013 r. poz. 890 i 1325).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 839).

[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155).";

2)
uchyla się tabelę C.