Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1276) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej, zwany dalej "Rektorem" - funkcjonariuszowi odbywającemu szkolenie, studia lub studia podyplomowe w tej uczelni;";

2) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na stopnie chorążych Służby Więziennej - Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej, Rektora, komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej lub komendanta ośrodka szkolenia albo ośrodka doskonalenia kadr bezpośrednio podległego Dyrektorowi Generalnemu;".