Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1539

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. poz. 225) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja przekazuje raporty wstępne Prezesowi Urzędu w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 i 1744), albo w postaci papierowej.",

b) uchyla się ust. 3,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej raporty wstępne z badania wypadku lotniczego, a w przypadku gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa wykonywania lotów - także z badania poważnego incydentu lotniczego.";

2) w § 31 uchyla się ust. 2 i 3.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).