Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. - Dz.U.2022.1153 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1153

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145 i 1968) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

Lp.Mnożnik kwoty bazowej
1Kurator specjalista2,96
2Starszy kurator zawodowy2,66
3Kurator zawodowy2,36
4Aplikant kuratorski1,63