Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. - Dz.U.2019.1807 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1807

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1547, z 2017 r. poz. 1784 oraz z 2018 r. poz. 2344) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

Lp.Mnożnik kwoty bazowej
1Kurator specjalista2,56
2Starszy kurator zawodowy2,26
3Kurator zawodowy1,97
4Aplikant kuratorski1,25