§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1968

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2020 r.
§  2. 
Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2020 r.