Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2417

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1388) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Dz. U. poz. 1158 oraz z 2016 r. poz. 1556) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia oraz w § 1 w pkt 1 po wyrazach "Krajowej Szkoły Administracji Publicznej" dodaje się wyrazy

"im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego";

2)
§ 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, grupy zaszeregowań oraz stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Pracownikom Szkoły zatrudnionym na stanowiskach dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, szefa pionu, zastępcy szefa pionu, kierownika komórki organizacyjnej oraz koordynatora przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10% do 100% najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły.

2. Pracownikowi Szkoły może być przyznany dodatek służbowy w wysokości od 10% do 100% najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły.";

3)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
4)
uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, GRUPY ZASZEREGOWAŃ ORAZ STAWKI MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

Lp.StanowiskoGrupa zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złWymagania kwalifikacyjne
12345
1dyrektorXIII12 500- wykształcenie wyższe magisterskie

- znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

- 6 lat pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub co najmniej 3 lata prowadzenia działalności naukowej lub dydaktycznej związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej

2zastępca dyrektoraXII8000-11 500- wykształcenie wyższe magisterskie

- znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

- 6 lat pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub co najmniej 3 lata prowadzenia działalności naukowej lub dydaktycznej związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej

główny księgowy- według odrębnych przepisów
3szef pionuXI6500-10 500- wykształcenie wyższe magisterskie i 7 lat pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym
4zastępca szefa pionu, kierownik komórki organizacyjnejX5500-9500- wykształcenie wyższe magisterskie - 5 lat pracy
5koordynatorIX5000-8500- wykształcenie wyższe magisterskie - 5 lat pracy
6doradca dyrektora, główny specjalistaVIII4500-8000- wykształcenie wyższe magisterskie - 5 lat pracy
radca prawny- według odrębnych przepisów
7analitykVII4500-7500- wykształcenie wyższe magisterskie - 5 lat pracy
8wykładowcaVI4100-6500- wykształcenie wyższe magisterskie - 5 lat pracy
lektor- wykształcenie wyższe magisterskie

- biegła znaj omość języka obcego, będącego przedmiotem nauczania

- 2 lata pracy

9asystentV3800-6000- wykształcenie wyższe

- 4 lata pracy

starszy specjalista- wykształcenie wyższe i 3 lata pracy lub wykształcenie średnie i 5 lat pracy
10specjalistaIV3500-5500- wykształcenie wyższe i 2 lata pracy lub wykształcenie średnie i 3 lata pracy
11starszy referent, sekretarzIII3300-5000- wykształcenie średnie - 2 lata pracy
12referentII3200-4700- wykształcenie średnie
kierowca- według odrębnych przepisów
13pracownik gospodarczyI3010-4500- wykształcenie podstawowe