Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. - Dz.U.2021.791 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.791

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437 oraz z 2020 r. poz. 268) w załączniku nr 3 w II tabeli w części D "Stanowiska we wszystkich urzędach" w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi" dodaje się wiersze oznaczone lp. od 25 do 28 w brzmieniu:
12345
25Koordynator-trenerXVIwedług odrębnych przepisów
26KoordynatorXVwedług odrębnych przepisów
27Starszy operator numerów alarmowychXIVwedług odrębnych przepisów
28Operator numerów alarmowychXIIIwedług odrębnych przepisów
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2021 r.