Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2437

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) w załączniku nr 3 w II Tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A w grupie "Stanowiska kierownicze urzędnicze" lp. 10 otrzymuje brzmienie:
12345
"10Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnegoXIIIwedług odrębnych przepisów
komendant gminny ochrony przeciwpożarowejwyższe2)4"
2) w części D w grupie "Stanowiska kierownicze urzędnicze" lp. 2 otrzymuje brzmienie:
12345
"2Naczelnik (dyrektor, kierownik) wydziału (biura) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowyXVwyższe2)5"
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.