Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1621

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tabelę minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli IV:
a) w części F:
w grupie "Stanowiska kierownicze urzędnicze":
-- lp. 2 otrzymuje brzmienie:
12345
"2Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),XIIIwyższe2)4
zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnychwedług odrębnych przepisów"
-- dodaje się lp. 4 w brzmieniu:
12345
"4Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnychXIIIwedług odrębnych przepisów"
w grupie "Stanowiska urzędnicze":
-- lp. 2 otrzymuje brzmienie:
12345
"2Główny specjalista do spraw legislacjiXIIwyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
informatyk urzędu,

główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy inspektor

wyższe2)4
główny specjalista ds. BHP,

starszy inspektor ds. BHP,

inspektor ds. BHP

według odrębnych przepisów"
-- po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:
12345
"4aStarszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIwyższe2)3"
-- po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:
12345
"5aProgramista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych,

zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych,

sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

Xwyższe2)-
średnie3)3"
w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi":
-- lp. 8 otrzymuje brzmienie:
12345
"8Starszy archiwista,

archiwista,

magazynier,

starszy recepcjonista,

recepcjonista,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

VIIśrednie3)_"
po grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi" dodaje się grupę "Stanowiska wewnętrznej służby ochrony" w brzmieniu:
12345
"Stanowiska wewnętrznej służby ochrony
1Szef ochronyXwedług odrębnych przepisów"
2Starszy wartownik-konwojentIX
3Wartownik-konwojentVIII
4Młodszy wartownik-konwojentVII
b) w części H:
w części I:
-- w grupie " Stanowiska urzędnicze":
--- lp. 1 otrzymuje brzmienie:
12345
"1Główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIIwyższe2)4
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów"
--- lp. 5 otrzymuje brzmienie:
12345
"5Starszy specjalista,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy informatyk,

starszy specjalista-laborant,

starszy technolog

Xwyższe2)3
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów"
--- 9 i 10 otrzymują brzmienie:
12345
"9Starszy inspektor,

programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych,

IXwyższe2)
zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych,

sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

informatyk,

specjalista-laborant,

technolog

średnie3)3
starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny

pracy

według odrębnych przepisów
10Specjalista,

rewident zakładowy

VIIIwyższe2)4
średnie3)5"
-- w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi":
--- lp. 60 otrzymuje brzmienie:
12345
"60SprzątaczkaIIIpodstawowe4)_"
--- dodaje się lp. 67 i 68 w brzmieniu:
12345
"67Starszy ratownik medycznyXIIIwedług odrębnych przepisów"
68Ratownik medycznyXII
w części III w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi":
-- po lp. 12 dodaje się lp. 12a i 12b w brzmieniu:
12345
"12aStarszy fizjoterapeutaXIVwedług odrębnych przepisów
12bStarszy terapeuta zajęciowyXIVwyższe2)5"
XIIpolicealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie
-- po lp. 16 dodaje się lp. 16a i 16b w brzmieniu:
12345
"16aFizjoterapeutaXIIIwedług odrębnych przepisów
l6bTerapeuta zajęciowyXIIIwyższe2)_"
XIpolicealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie
-- po lp. 20 dodaje się lp. 20a w brzmieniu:
12345
"20aStarszy dzienny opiekunXIIwedług odrębnych przepisów"
-- po lp. 25 dodaje się lp. 25a w brzmieniu:
12345
"25aDzienny opiekunXIwedług odrębnych przepisów"
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria

zaszeregowania

Minimalna kwota

w złotych

I1700
II1720
III1740
IV1760
V1780
VI1800
VII1820
VIII1840
IX1860
X1880
XI1900
XII1920
XIII1940
XIV1960
XV1980
XVI2000
XVII2100
XVIII2200
XIX2400
XX2600
XXI2800
XXII3000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA

Stawka dodatku funkcyjnegoMaksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1440
2660
3880
41100
51320
61540
71760
82200
92750