Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1354

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 12 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego 2

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. poz. 1494 i 2010, z 2017 r. poz. 1361 oraz z 2018 r. poz. 674) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) 1 lutego do dnia 31 marca na podobszarach 22-243) Morza Bałtyckiego,";

2) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ukierunkowane połowy dorszy w okresach, o których mowa w § 3 pkt 6, prowadzi się przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1).