Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1697

| Akt oczekujący
Wersja od: 5 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091, 1556, 1608 i 1635) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych podstawowych uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji.";

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie albo";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. W terminie miesiąca od dnia ukończenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji policjant jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 5.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).