Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w użytych w tabelach skrótach nazw jednostek organizacyjnych Policji po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) BWSP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;";

2) w tabeli 1:
a) po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:
3aKomendant Biura Spraw Wewnętrznych Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
b) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:
6aZastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe7
3) w tabeli 2:
a) w lp. 5, w kolumnie nr 2, wyrazy "Rzecznik prasowy w KGP i CBŚP" zastępuje się wyrazami "Rzecznik prasowy w KGP, CBŚP i BSWP",
b) w lp. 17 i 31, w kolumnie nr 2, po wyrazie "CBŚP, " dodaje się wyraz "BSWP,",
c) w lp. 41 i 62, w kolumnie nr 2, po wyrazie "CBŚP" dodaje się przecinek i wyraz "BSWP".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).