Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1482

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej 2

Na podstawie art. 34b ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej (Dz. U. Nr 94, poz. 604) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) statków pasażerskich określają przepisy części II:

a) rozdziału 14a, z wyłączeniem art. 14a.07, załącznika II do dyrektywy,

b) rozdziału 15 i 15a załącznika II do dyrektywy;";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Wymagania techniczne dotyczące:

1) instalacji lub sprzętu radarowego stosowanych w nawigacji określają przepisy części I, III, IV, V i VI załącznika IX do dyrektywy;

2) wskaźników skrętu określają przepisy części II, III, IV, V i VI załącznika IX do dyrektywy.".

§  2. Będące w eksploatacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia statki pasażerskie posiadające nie więcej niż 50 miejsc sypialnych oraz statki pasażerskie nieposiadające miejsc sypialnych powinny zostać dostosowane do wymagań technicznych określonych w § 9 pkt 1 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 1 stycznia 2045 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień:

1) dyrektywy Komisji 2012/48/UE z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2013, str. 1);

2) dyrektywy Komisji 2012/49/UE z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2013, str. 49).