Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2152

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz. U. poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) strefie podejścia końcowego i startu (FATO), strefie przyziemienia i wznoszenia (TLOF), strefie FATO typu "droga startowa" oraz długościach deklarowanych lotniska dla śmigłowców - należy przyjmować ich znaczenie zgodnie z przepisami Załącznika 14 tom II;",

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) Załączniku 14 tom I - należy przez to rozumieć Załącznik 14 "Lotniska" tom I "Projektowanie i eksploatacja lotnisk" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 4) (w brzmieniu z dnia 11 stycznia 2019 r.);

"9) Załączniku 14 tom II - należy przez to rozumieć Załącznik 14 "Lotniska" tom II "Lotniska dla śmigłowców" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 5) (w brzmieniu z dnia 11 stycznia 2019 r.).";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozdziale 2 "Dane dotyczące lotniska", z wyłączeniem pkt 2.1.2-2.1.4, 2.7.2, 2.9.4, 2.9.7-2.9.10 i 2.11.2-2.11.4;";

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powierzchnie ograniczające przeszkody w przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej wyznacza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy.";

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. W przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej drogi kołowania i płyty postojowe dla samolotów mogą mieć nawierzchnie sztuczne.

2. Do dróg kołowania o nawierzchni sztucznej, o których mowa w ust. 1, stosuje się wymagania określone w Załączniku 14 tom I w:

1) rozdziale 3 "Charakterystyki fizyczne" pkt 3.9.1, 3.9.3-3.9.14 i 3.11;

2) rozdziale 5 "Pomoce wzrokowe dla nawigacji" pkt 5.2.8.1, 5.2.8.2, 5.2.8.6, 5.2.8.10, 5.2.10.1, 5.2.10.2, 5.4.1.1, 5.4.1.3, 5.4.1.4, 5.4.1.8, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.7, 5.4.2.10, 5.4.2.12, 5.4.2.16, 5.4.2.18, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.7, 5.4.3.8, 5.4.3.12, 5.4.3.14, 5.4.3.25–5.4.3.27 i 5.4.3.34–5.4.3.37;

3) rozdziale 7 "Pomoce wzrokowe do oznakowania stref o ograniczonym użytkowaniu";

4) rozdziale 10 "Obsługa techniczna lotniska" pkt 10.2.1 i 10.3.2;

5) dodatku 3 "Oznakowanie poziome informacyjne i nakazu";

6) dodatku 4 "Wymagania dotyczące projektowania znaków pionowych dla dróg kołowania".

3. Do płyt postojowych o nawierzchni sztucznej, o których mowa w ust. 1, stosuje się wymagania określone w Załączniku 14 tom I w:

1) rozdziale 2 "Dane dotyczące lotniska" pkt 2.7.1 i 2.7.2;

2) rozdziale 3 "Charakterystyki fizyczne" pkt 3.13;

3) rozdziale 5 "Pomoce wzrokowe dla nawigacji" pkt 5.2.12, 5.2.13.1–5.2.13.4, 5.2.13.6–5.2.13.8, 5.2.14, 5.4.4 i 5.4.6;

4) rozdziale 9 "Lotniskowe służby operacyjne, wyposażenie i instalacje" pkt 9.5;

5) rozdziale 10 "Obsługa techniczna lotniska" pkt 10.2.1 i 10.3.2;

6) dodatku 3 "Oznakowanie poziome informacyjne i nakazu".";

5) w § 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej wyznacza się przynajmniej jedną drogę kołowania. Drogę kołowania bez nawierzchni sztucznej oznacza się oznacznikami o parametrach określonych dla oznaczników granicy pola wzlotów. Oznaczniki dla drogi kołowania bez nawierzchni sztucznej umieszcza się w odległości nie większej niż 3 m od krawędzi tej drogi oraz w jednakowej odległości nie większej niż 80 m od siebie na prostych odcinkach drogi kołowania bez nawierzchni sztucznej i nie większej niż 50 m od siebie na łukach tej drogi.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej stanowiska postojowe bez nawierzchni sztucznej dla samolotów oznacza się flagami prostokątnymi w kolorze czerwonym o wysokości do 0,7 m nad poziomem podłoża i o wymiarach materiału flagi wynoszących co najmniej 0,5 m szerokości i 0,3 m wysokości. Flagi umieszcza się w odległości nie większej niż 1 m od krawędzi stanowiska postojowego bez nawierzchni sztucznej dla samolotów i w jednakowej odległości nie większej niż 8 m od siebie.";

6) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. Powierzchnie ograniczające przeszkody w przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej wyznacza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy.";

7) w § 32:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozdziale 2 "Dane lotniska dla śmigłowców", z wyłączeniem pkt 2.1.2 i 2.4.3;",

b) uchyla się pkt 5,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dodatku 1 "Międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania dla przyrządowych lotnisk dla śmigłowców z podejściem nieprecyzyjnym i/lub precyzyjnym oraz odlotami według wskazań przyrządów", z wyłączeniem pkt 4.";

8) w § 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Na lotnisku dla śmigłowców posiadającym strefę podejścia końcowego i startu FATO inną niż strefa FATO typu "droga startowa", o wymiarze przynajmniej jednego z jej boków większym niż 15 m, można stosować oznakowanie poziome lub oznaczniki o parametrach określonych w rozdziale 5 "Pomoce wzrokowe" pkt 5.2.6.3-5.2.6.8 Załącznika 14 tom II.";

9) § 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38. Powierzchnie ograniczające przeszkody w przypadku lotniska dla śmigłowców wyznacza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy.".