Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. poz. 200) w załączniku w pkt IV w ppkt 1.7 tabela nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Tabela nr 2
LEAID
WartośćLEAOpis
00LEMF OperatoraPrzedsiębiorca telekomunikacyjny
01ABWAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
02PolicjaPolicja
03SKWSłużba Kontrwywiadu Wojskowego
04ZWŻandarmeria Wojskowa
05SGStraż Graniczna
06MFMinisterstwo Finansów
07CBACentralne Biuro Antykorupcyjne
08SOPSłużba Ochrony Państwa
09BNWBiuro Nadzoru Wewnętrznego