Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.219

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2

Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) wymagania, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, zwane dalej "przelicznikami";

2) warunki właściwego stosowania gazomierzy oraz szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej gazomierzy i legalizacji ponownej przeliczników;";

2) uchyla się § 2;
3) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Wymagania, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki, oraz warunki właściwego stosowania gazomierzy";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Na gazomierzu wprowadzonym do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu są umieszczone w sposób trwały i czytelny następujące oznaczenia:

1) nazwa lub znak producenta;

2) numer fabryczny i rok produkcji;

3) nadany znak zatwierdzenia typu;

4) obciążenie minimalne i maksymalne;

5) maksymalne ciśnienie robocze;

6) objętość cykliczna w przypadku gazomierzy miechowych i rotorowych.

2. Na gazomierzu, o którym mowa w ust. 1, o ile ma to zastosowanie, mogą być umieszczone inne oznaczenia.

3. Na przeliczniku wprowadzonym do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu są umieszczone w sposób trwały i czytelny lub widoczne na jego wyświetlaczu oznaczenia, o których mowa w § 12 pkt 1.

4. Na przeliczniku, o którym mowa w ust. 3, o ile ma to zastosowanie, mogą być umieszczone inne oznaczenia.";

5) w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wartości błędów granicznych dopuszczalnych gazomierza podczas legalizacji ponownej wynoszą:";

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Wartości błędów granicznych dopuszczalnych przeliczników wynoszą:

1) 0,5% - w warunkach odniesienia;

2) 1 % - w warunkach znamionowych użytkowania;

3) 0,7% - w warunkach znamionowych użytkowania - w przypadku przeliczników temperaturowych.";

7) w § 9:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na gazomierzu i przeliczniku wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) gdy wymagane oznaczenia znajdują się na tabliczce znamionowej nieprzymocowanej w sposób trwały do gazomierza lub przelicznika, jedna z cech zabezpieczających jest umieszczona w taki sposób, aby uległa zniszczeniu w przypadku zdjęcia tabliczki znamionowej;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na gazomierzu i przeliczniku wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności cechy legalizacji i cechy zabezpieczające nakłada się w takich miejscach, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do elementów wewnętrznych gazomierza i przelicznika.";

8) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowy zakres oraz sposoby przeprowadzania sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej gazomierzy";

9) w § 10:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "legalizacji pierwotnej i",
b) w ust. 3 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 10-minutowej pracy gazomierzy, przy maksymalnym strumieniu objętości - dla gazomierzy rotorowych i turbinowych.",

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Wartość przejściowego strumienia objętości Qt dla gazomierza miechowego wprowadzonego do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych przed dniem 23 kwietnia 2004 r. jest równa 2 Qmin.

6. Wartości przejściowych strumieni objętości Qt dla gazomierza rotorowego i turbinowego wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych przed dniem 23 kwietnia 2004 r., w zależności od zakresowości tych gazomierzy, są równe:

1) 0,20 Qmax - dla zakresowości 1:10 i 1:20;

2) 0,15 Qmax - dla zakresowości 1:30;

3) 0,10 Qmax - dla zakresowości 1:50 i 1:65;

4) 0,08 Qmax - dla zakresowości 1:80 i 1:100;

5) 0,06 Qmαx - dla zakresowości 1:130 i większej.";

10) w § 11 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej gazomierzy należy wyznaczyć:",

b) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) wartość średniej straty ciśnienia dla strumienia objętości Qmax dla gazomierzy miechowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu,

c) wartość straty ciśnienia dla strumienia objętości zawartego pomiędzy Qmin i 2 Qmin dla gazomierzy miechowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, których wartość dopuszczalnego ciśnienia roboczego nie przekracza 0,1 MPa;";

11) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowy zakres oraz sposoby przeprowadzenia sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej przeliczników";

12) w § 12:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "pierwotnej" zastępuje się wyrazem "ponownej",
b) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"sprawdzić, czy na przelicznikach wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności są umieszczone wymagane oznaczenia albo czy na przelicznikach wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu są umieszczone lub widoczne na wyświetlaczu takich przeliczników następujące oznaczenia:",

c) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"sprawdzić, o ile ma to zastosowanie, czy wyświetlacz przeliczników wskazuje wyznaczane na bieżąco lub wprowadzone przez użytkownika następujące dane:";

13) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Po doprowadzeniu do przelicznika właściwych sygnałów należy sprawdzić, czy przy symulowanych wartościach temperatury, ciśnienia i przepływu następuje przyrost objętości w warunkach bazowych i w warunkach pomiaru wyświetlanych przez przelicznik.";

14) uchyla się § 15 i § 16;
15) uchyla się załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Do legalizacji ponownej gazomierzy w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 lipca 2018 r., pod numerem 2018/317/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).