Dz.U.2019.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2

Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych taksometrów;

2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej taksometrów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o taksometrach należy przez to rozumieć taksometry i taksometry elektroniczne.";

3) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-7 w brzmieniu:

"4) opłata - całkowitą wartość należności za kurs wynikającą z ustalonej opłaty początkowej za wynajęcie taksówki i długości przebytej drogi lub czasu trwania kursu, bez dopłaty;

5) opłata początkowa - minimalną wartość należności wskazywaną po włączeniu taksometru;

6) dopłata - opłatę za dodatkową usługę;

7) jednostka taryfowa - wartość, o jaką zmienia się opłata w położeniu taryfowym.";

4) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych taksometrów";

5) uchyla się § 3-12;
6) w § 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej taksometru niezainstalowanego w taksówce wynoszą dla:";

7) w § 14:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej taksometru zainstalowanego w taksówce wynoszą dla:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) różnicy między wartością stałej taksometru k a wartością współczynnika charakterystycznego w: 1% w odniesieniu do wartości w.";

8) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej taksometrów objętych zatwierdzeniem typu";

9) w § 15 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej taksometru należy dokonać:";

10) w § 16 uchyla się pkt 1;
11) uchyla się § 17;
12) w § 18 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) wskazania liczników kilometrów ogólnych i płatnych oraz liczników kursów i jednostek taryfowych oraz dane o układzie taryf są zgodne z danymi wskazywanymi przez taksometr i mogą być drukowane;";

13) w § 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej taksometru naprawianego lub z uszkodzoną cechą zabezpieczającą, współpracującego z kasą rejestrującą, sprawdza się dodatkowo, czy:";

14) uchyla się § 21;
15) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. Podczas sprawdzenia taksometru w związku ze zmianą układu taryf sprawdza się nowy układ taryf oraz zgodność świadectwa legalizacji ze stanem faktycznym.";

16) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Dopuszcza się wyznaczanie błędów wskazań zespołu czasu bez demontażu taksometru z taksówki. W tym przypadku wartości błędów granicznych dopuszczalnych przyjmuje się takie, jak przy legalizacji ponownej taksometru niezainstalowanego w taksówce.

2. Dopuszcza się wyznaczanie błędów wskazań długości drogi poprzez porównanie wartości stałej taksometru k z wartością współczynnika charakterystycznego w.";

17) w § 25 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) sprawdzenia działania taksometru;";

18) w § 26:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas oględzin zewnętrznych i sprawdzenia działania taksometru należy sprawdzić, czy:";

b) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) KASA - położenie pracy, w którym jest wskazywana opłata i jest wyłączone co najmniej obliczanie opłaty na podstawie czasu trwania kursu;",

c) w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) KASA wyświetla wartość opłaty;",

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) taksometr jest właściwie przygotowany do nałożenia cech zabezpieczających w miejscach określonych w certyfikacie badania typu WE lub UE albo certyfikacie badania projektu WE lub UE;",

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) taksometr zapewnia przekazywanie przez właściwie zabezpieczony interfejs lub interfejsy informacji i danych;",

f) w pkt 12 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) wskazanie zegara czasu rzeczywistego taksometru nie różni się od czasu urzędowego więcej niż o 2 minuty i data wskazana na taksometrze nie różni się od daty rzeczywistej.";

19) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Błędy wskazań taksometru zainstalowanego w taksówce wyznacza się dla przedziału czasu, długości przebytej drogi przez taksówkę poprzez wyznaczenie wartości błędu i poprzez porównanie wartości stałej taksometru k z wartością współczynnika charakterystycznego w.";

20) po § 28 dodaje się § 28a i § 28b w brzmieniu:

"§ 28a. Wyznaczenia błędów wskazań taksometru dokonuje się co najmniej dla jednej taryfy.

§ 28b. Podczas sprawdzenia taksometru w związku ze zmianą układu taryf sprawdza się nowy układ taryf oraz zgodność świadectwa legalizacji ze stanem faktycznym.";

21) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Cechy zabezpieczające taksometr należy nałożyć w miejscach określonych w certyfikacie badania typu WE lub UE albo certyfikacie badania projektu WE lub UE.".

§  2.  Do prawnej kontroli metrologicznej taksometrów w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 lipca 2018 r., pod numerem 2018/321/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).