Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. - Dz.U.2021.349 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.349

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) w § 4:
1)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;
2)
w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "przed wydaniem oceny" zastępuje się wyrazami "w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena";
3)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Ocena, o której mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy jest dokonywana do dnia 31 marca kolejnego roku.".

Ocena, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotycząca roku 2020:
1)
może być wydana z pominięciem analizy wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli takie badanie przed wydaniem tej oceny nie zostało wykonane;
2)
jest wydawana do dnia 30 czerwca 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).