Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.295

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. poz. 237) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wyprodukowanych przez poszczególnych członków grupy w roku złożenia wniosku o uznanie grupy i zatwierdzenie planu biznesowego, zwanego dalej "wnioskiem o uznanie grupy", lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie grupy - w przypadku prowadzenia takiej produkcji;",

b) w pkt 4:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) numerów działek ewidencyjnych oraz powierzchni, na których jest prowadzona ta produkcja - w przypadku produkcji roślinnej, albo",

w lit. c skreśla się średnik i dodaje się część wspólną wyliczenia w brzmieniu:

"-według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie grupy ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje;",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu, będących w posiadaniu grupy i poszczególnych członków grupy, wykorzystywanych do produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie grupy ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje;",

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować grupa, w odniesieniu do każdego z celów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zwanej dalej "ustawą", wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i określeniem stanu ich wykonania w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do osiągnięcia każdego z celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;",

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) informację na temat planowanych szkoleń lub korzystania z usług doradczych dotyczących realizacji celów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy;";

2) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"l) informacje dotyczące tego producenta określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-e;

2) informacje dotyczące tego producenta określone w ust. 1 pkt 4 i 5, według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o zatwierdzenie zmiany planu biznesowego ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje;".

§  2.  Do postępowań w sprawach o uznanie grupy producentów rolnych oraz zatwierdzenie planu biznesowego, jak również o zatwierdzenie zmiany planu biznesowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).