Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2412

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego 2

Na podstawie art. 146h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138, z 2016 r. poz. 2158 oraz z 2017 r. poz. 2443) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI - ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ - ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25).