Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1882

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych 2

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1036) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1) w części A "KATEGORIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH" w tablicy 5 "Urządzenia ciśnieniowe, o których mowa w § 8 pkt 1 rozporządzenia" ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

"Szybkowary ciśnieniowe poddaje się procedurze oceny zgodności równoważnej przynajmniej jednemu modułowi kategorii III.";

2) w części B "GRAFICZNE ODWZOROWANIE TABLIC 1-9" w wykresie 5 "Urządzenia ciśnieniowe, o których mowa w § 8 pkt 1 rozporządzenia" opis otrzymuje brzmienie:

"Szybkowary ciśnieniowe poddaje się procedurze oceny zgodności równoważnej przynajmniej jednemu modułowi kategorii III.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 164, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2015, str. 26/2 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 23.06.2015, str. 112).