Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2549

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2019 r. poz. 363) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW w rozumieniu art. 172a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanych dalej "kotłami".";

2)
uchyla się § 2;
3)
w § 3 w ust. 4 wyrazy "EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie"" zastępuje się wyrazami "EN 303-5";
4)
uchyla się § 6;
5)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w pkt 1 w objaśnieniach w lit. a wyrazy "normy PN-EN 303-5" zastępuje się wyrazami "normy przenoszącej normę europejską EN 303-5",
b)
w pkt 2 w zdaniu drugim wyrazy "EN 303-5:2012" zastępuje się wyrazami "EN 303-5".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.