§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.363

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej "kotłami".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:

1) przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;

2) kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 kW;

3) o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW z ręcznym zasilaniem balotami słomy.";

2)
w § 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to każde rozporządzenie produktem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub realizowaną w innej formie niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.",

b)
uchyla się pkt 2;
3)
§ 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. Wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej określa załącznik do rozporządzenia.

2. W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.

3. W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.

4. Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie".

5. Kotły wyposażone w systemy oczyszczania spalin powinny stanowić integralną całość konstrukcji, potwierdzoną badaniami dopuszczającymi kocioł do obrotu i użytkowania, o których mowa w § 4.

6. Instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa kotła powinny zawierać informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta.

§ 4. Graniczne wartości emisji oraz graniczne wartości sprawności cieplnej, o których mowa w § 3 ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie, o której mowa w § 3 ust. 4, przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).";

4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Do kotłów innych niż wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz innych niż na biomasę niedrzewną, od dnia 1 stycznia 2020 r. § 3 ust. 1 i § 4 nie stosuje się.";

5)
w załączniku do rozporządzenia dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2. GRANICZNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ KOTŁÓW.

Sprawność cieplna kotła przy znamionowej mocy cieplnej nie powinna być mniejsza niż:

1) 87% - dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 100 kW;

2) 89% - dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW.

Potwierdzenie spełniania granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów jest dokonywane przy uwzględnieniu normy przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012.".