Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.31.284

Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 listopada 1971 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.

Na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288) zarządza się, co następuje:
W § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 30, poz. 255) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jeżeli kwota zobowiązania za dany rok przekracza 500 zł - w czterech ratach: I rata do dnia 15 lutego, II rata do dnia 15 maja, III rata do dnia 15 września i IV rata do dnia 20 października, a w województwach białostockim, bydgoskim, koszalińskim, lubelskim, poznańskim, szczecińskim i wrocławskim - I rata do dnia 25 lutego, II rata do dnia 25 maja, III rata do dnia 25 września i IV rata do dnia 1 listopada".

Jeżeli kwota zobowiązania pieniężnego za rok 1972 przekracza 500 zł, zobowiązanie to płatne jest: I rata w wysokości 20%, II rata w wysokości 20%, III rata w wysokości 30% i IV rata w wysokości 30%.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.