Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1585

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

Na podstawie art. 260 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku "Wykaz zakładów leczniczych przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania" do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1733) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 12, 21, 46, 51, 68, 73, 74, 76, 77, 88, 89, 92, 122-124;
2) pkt 106 otrzymuje brzmienie:

"106) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.