Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.984

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. poz. 1002 oraz z 2010 r. poz. 553) w pkt 1.6 załącznika wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1.6.2 otrzymuje brzmienie:

"1.6.2. WYMAGANIA OGÓLNE

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 oraz z kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614.

Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.";

2) w pkt 1.6.3:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"1.6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA KURTKI I SPODNI UBRANIA SPECJALNEGO SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA NORMY PN-EN 469",

b) ppkt 1.6.3.1 otrzymuje brzmienie:

"1.6.3.1. Opis ogólny

Ubranie powinno być wykonane z tkaniny zewnętrznej, z warstwą termoizolacyjną.

W przypadku wykonania kurtki z odpinanymi warstwami konstrukcyjnymi wymagane jest trwałe naniesienie na wszywce identyfikacyjnej nakazu używania kompletnej kurtki, a użycie kurtki pozbawionej wewnętrznych warstw ochronnych powinno być w jednoznaczny sposób widoczne na zewnątrz kurtki.

Dolna krawędź kurtki powinna być zabezpieczona przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną.

Dopuszcza się oznakowanie kurtki i spodni napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać wymagania normy PN-EN 469 w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.

Nogawki spodni powinny być szerokie, umożliwiające swobodne zakładanie na cholewkę buta strażackiego według pkt 1.9, od dołu zabezpieczone przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną. Dopuszcza się zastosowanie na wysokości kolan dodatkowych wkładów i wzmocnień chroniących stawy kolanowe.",

c) uchyla się ppkt 1.6.3.3;
3) dodaje się pkt 1.6.4 w brzmieniu:

"1.6.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA KURTKI LEKKIEJ UBRANIA SPECJALNEGO SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA NORMY PN-EN 15614

1.6.4.1. Opis ogólny

Dopuszcza się oznakowanie kurtki lekkiej napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać wymagania normy PN-EN 15614 w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).