Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. - Dz.U.2021.1691 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1691

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w grupie B w lp. 10 kolumna 7 otrzymuje brzmienie:

"raz na 3 lata";

2)
w grupie C w lp. 17 kolumna 7 otrzymuje brzmienie:

"raz na 3 lata";

3)
w grupie J w kolumnie 3 po wyrazach "Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553 i 1559)" dodaje się wyrazy

"Specjalista w dziedzinie fizjoterapii";

4)
w grupie L w kolumnie 3 po wyrazach "Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty" dodaje się wyrazy

"Specjalista w dziedzinie fizjoterapii";

5)
w grupie M w kolumnie 3 po wyrazach "Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty" dodaje się wyrazy

"Specjalista w dziedzinie fizjoterapii";

6)
w grupie O:
a)
w lp. 69 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia lub z grupy wysokiego ryzyka (limfadenektomia pachowa ALND; biopsja węzła wartowniczego SLNB wraz z późniejszą radioterapią)",

b)
w lp. 70 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia lub z grupy wysokiego ryzyka (limfadenektomia pachowa ALND; biopsja węzła wartowniczego SLNB wraz z późniejszą radioterapią)";

7)
w grupie P:
a)
w lp. 92 kolumna 7 otrzymuje brzmienie:

"raz na 2 lata***",

b)
lp. 96 otrzymuje brzmienie:
96.Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

5,35 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych gotowych do użycia0%pacjenci do ukończenia 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością wypieracza, lub nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowychraz na miesiąc0 zł
2,60 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych aktywowanych wodą
0,80 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych niepowlekanych
30%pacjenci powyżej

18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego

c)
w lp. 97:
w kolumnie 3 po wyrazach "Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii" dodaje się wyrazy

"Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów",

kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny poza przypadkami współistnienia nefrostomii)",

d)
w lp. 98 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"nefrostomia

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk, poza przypadkami współistnienia chorób wymagających cewnikowania pęcherza moczowego, chorób wymagających stosowania cewników zewnętrznych i nadpęcherzowego odprowadzenia moczu)",

e)
w lp. 99 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

"Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

W przypadku urostomii i kolostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii

W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej",

f)
lp. 100 i 101 otrzymują brzmienie:
100.Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

1,70 zł za sztukę w przypadku pieluchomajtek, pieluchy anatomicznej, majtek chłonnych30%choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ramach lp. 101)raz na miesiąc0 zł
1 zł za sztukę w przypadku wkładu anatomicznego, podkładu (minimalna chłonność 250 ml)
101.Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie, lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie1,70 zł za sztukę w przypadku pieluchomajtek, pieluchy anatomicznej, majtek chłonnych30%neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca

(z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

- głębokie upośledzenie umysłowe, - zespoły otępienne o różnej etiologii, - wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, - wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, - jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ramach lp. 100)

raz na miesiąc0 zł
1 zł za sztukę w przypadku wkładu anatomicznego, podkładu (minimalna chłonność 250 ml)
g)
w lp. 116 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna (z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej)",

h)
w lp. 130 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"trwały brak funkcji dwóch kończyn górnych i co najmniej jednej dolnej lub trwały brak funkcji dwóch kończyn dolnych i co najmniej jednej kończyny górnej powstałe w następstwie niedowładu lub porażenia, amputacji lub wad wrodzonych; trwały brak funkcji dwóch kończyn po jednej stronie lub skrzyżowane w następstwie porażenia, amputacji lub wad wrodzonych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich, z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)",

i)
w lp. 131 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"dzieci od rozpoczęcia 2. do ukończenia 18. roku życia z trwałym brakiem funkcji dwóch kończyn górnych i co najmniej jednej kończyny dolnej lub trwałym brakiem funkcji dwóch kończyn dolnych i co najmniej jednej kończyny górnej powstałymi w następstwie niedowładu lub porażenia, amputacji lub wad wrodzonych; dzieci od rozpoczęcia 2. do ukończenia 18. roku życia z trwałym brakiem funkcji dwóch kończyn po jednej stronie lub skrzyżowanym w następstwie porażenia, amputacji lub wad wrodzonych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich, z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)",

j)
w lp. 135 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej)",

k)
w lp. 136 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej)",

l)
w lp. 137 kolumna 6 otrzymuje brzmienie:

"dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym)";

8)
w objaśnieniu oznaczonym "**)" skreśla się zdanie drugie.
Do wyrobów medycznych wymienionych w lp. 92 rozporządzenia zmienianego w § 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się okres użytkowania, o którym mowa w lp. 92 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).