Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1899

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii rozumie się fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.";

2) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a) w grupie A-I, K i N w kolumnie 3 na końcu dodaje się wyrazy "Specjalista w dziedzinie fizjoterapii",
b) w grupach J i M w kolumnie 3 na końcu dodaje się wyrazy "Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952)",
c) grupa L otrzymuje brzmienie:
"Grupa

L.

Ortezy kończyn górnych produkowanych seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
47.Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

160 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja rękiraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
48.Orteza na rękę i przedramię250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
49.Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu

łokciowego

raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
50.Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bezLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
51.Orteza na ramię i bark

(z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault")

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiastany pourazowe;

stany pooperacyjne stawu

barkowego;

zespoły bólowe barku

raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
52.Orteza na ramię i bark typu "Dessault"150 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
53.Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzeniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł"
10% dorośli
d) grupa Ł otrzymuje brzmienie:
"Grupa

Ł.

Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
54.Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

700 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłuparaz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego210 zł
10% dorośli
55.Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfozLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.600 zł0%skolioza

o kącie skrzywienia

co najmniej

20° kąta

Cobba;

pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego

dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, według wskazań medycznych; domodelowanie gorsetu według wskazań medycznych w trakcie jego

użytkowania

0 zł
56.Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłuparaz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego120 zł"
e) grupa O otrzymuje brzmienie:
"Grupa

O.

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie
69.Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHgLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł30%po

przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok0 zł
70.Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHgLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

800 zł30%po

przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok0 zł"
f) w grupie P:
lp. 92 i 93 otrzymują brzmienie:
"92.Proteza piersiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

280 zł0%operacyjne leczenie nowotworów piersi; wady rozwojowe; urazyraz na 2 lata0 zł
93.PerukaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

250 zł0%w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosówraz na rok0 zł"
lp. 99 otrzymuje brzmienie:
"99.Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomiiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego

w dokumentacji medycznej

400 zł0%stomia na

jelicie cienkim

(ileostomia)

raz na miesiąc0 zł"
300 złstomia na

jelicie grubym

(kolostomia)

480 złstomia na układzie moczowym (urostomia)
400 złprzetoka ślinowa
w lp. 106-112 i 116-123 w kolumnie 3 wyrazy "Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 lub art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty" zastępuje się wyrazami "Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii",
lp. 124-133 otrzymują brzmienie:
"124.Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie sięLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator)raz na 3 lata0 zł
125.PionizatorLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

2.000 zł0%schorzenia wymagające pionizacji ze

stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w balkonik specjalny i urządzenie multifunkcyjne)

raz na 5 lat600 zł
126.Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportowąLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.200 zł0%Dzieci do ukończenia 18. roku życia - schorzenia wymagające pionizacji ze

stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego

zaopatrzenia

w balkonik specjalny i pionizator)

raz na 5 lat960 zł
127.Wózek inwalidzki ręcznyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł0%trwałe ograniczenie

samodzielnego

chodzenia

raz na 5 lat***180 zł
128.Wózek inwalidzki dziecięcyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

trwałe ograniczenie

zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata***180 zł
129.Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózkuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.700 zł0%trwałe ograniczenie

samodzielnego

chodzenia dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki specjalny)

raz na 4 lata***510 zł
trwałe ograniczenie

zdolności samodzielnego

chodzenia dla dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki specjalny dziecięcy)

raz na 3 lata***510 zł
130.Wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek

z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.000 zł0%przy porażeniach

i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki wykonany

ze stopów lekkich

z systemem szybkiego demontażu

kół,

składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 4 lata***900 zł
131.Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek

z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

dzieci od rozpoczęcia 2. do ukończenia 18. roku życia przy porażeniach

i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub

skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki wykonany

ze stopów lekkich

z systemem szybkiego demontażu

kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 3 lata***
132.Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowęLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

700 zł0%Dzieci do ukończenia 18. roku życia - trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia podczas siedzenia oraz stabilizacji głowy)raz na 2 lata0 zł
133.Pełzak do raczkowania120 zł0%niedowłady mięśniowe u dzieciraz na 2 lata0 zł"
dodaje się lp. 137 w brzmieniu:
"137.Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) do 2 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

255 zł za

sztukę

30%Pacjenci od 4. do ukończenia 18. roku życia

z cukrzycą typu 1 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym

w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym)

raz na miesiąc0 zł"