Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.281

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Możliwość skrócenia okresu użytkowania dla wyrobów medycznych wymienionych w lp. 127-131 załącznika do rozporządzenia stosuje się również do wyrobów medycznych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.";

2) w załączniku do rozporządzenia w grupie P:
a) lp. 99 otrzymuje brzmienie:
99.Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących,

produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych,

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

400 zł0%stornia na jelicie cienkim

(ileostomia)

raz na miesiąc0 zł
300 złstornia na jelicie grubym

(kolostomia)

480 złstornia na układzie moczowym (urostomia)
400 złprzetoka ślinowa
b) w lp. 100 treść kolumny 2 otrzymuje brzmienie:

"Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie",

c) w lp. 101 treść kolumny 2 otrzymuje brzmienie:

"Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie",

d) lp. 102 otrzymuje brzmienie:
102.Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci2.100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobturacyjny bezdech sennyraz na 5 lat0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej10% dorośli
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

e) w lp. 127 treść kolumny 7 otrzymuje brzmienie:

"raz na 5 lat***",

f) w lp. 129 treść kolumny 7 w części dotyczącej osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku otrzymuje brzmienie:

"raz na 4 lata***",

g) w lp. 130:
treść kolumny 2 otrzymuje brzmienie:

"Wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego",

treść kolumny 7 otrzymuje brzmienie:

"raz na 4 lata***",

h) w lp. 131 treść kolumny 2 otrzymuje brzmienie:

"Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego",

i) dodaje się lp. 134-136 w brzmieniu:
134.Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

45 zł30%leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowejraz na miesiąc0 zł
135.Sensor/ Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 4 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

600 zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu I leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej)raz na miesiąc0 zł
136.Transmiter/ Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Kontynuacja zlecenia także przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1.000 zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu I leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej)raz na 8 miesięcy0 zł
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).