Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 681) w załączniku w pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) licea ogólnokształcące

Lp.WojewództwoNazwa i adres szkoły
123
1lubelskieOgólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin

2mazowieckieWojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 29A

00-908 Warszawa

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.