Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1745

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych 2

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 i 1655) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 2 do tytułu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 12);

2) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji "narkotyku" (Dz. Urz. UE L 66 z 07.03.2019, str. 3).";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia "WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII" w:
a) części "1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P" w tabeli uchyla się lp. 8, 39, 49, 60, 77, 80 i 84,
b) części "2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P" w tabeli po lp. 39 dodaje się lp. 40-63 w brzmieniu:
40ETYLON2-etyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)propan-1-on
414-MEC4-metylo-N-etylokatynon2-etyloamino-1-(4-metylo-fenylo)propan-1-on
424-FLUOROAMFETAMINA4-FMP

4-FA

1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan
43PENTEDRONα-metyloaminowalerofenon1-fenylo-2-(metyloamino)pentan-1-on
44AB-PINACAN-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksyamid
45AB-CHMINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]-1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
465F-PB-22ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksylowego
47UR-144(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
48MDMB-CHMICA2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
495F-AKB-48N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-karboksyamid, czyli 1-(5-fluoropentylo)-N-tricyklo[3.3.1.133,7]dekan-1-ylo-1H-indazol-3-karboksyamid
50XLR-115-FUR-144[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo) metanon
515F -MDMB-PINACA5F-ADB(S)-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido]-3,3-dimetylobutanian metylu 2-{[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino}-3,3-dimetylobutanian metylu
524,4'-DMAR(4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-amina)
53N-ETYLOPENTYLON

N-ETYLNORPENTYLON

Efylon, BK-EBDP1-(2H-1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)pentan-1-on
54CUMYL-4CN-BINACA1-(4-cyjanobutylo)-N-(1-metylo-1-fenyloetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
55ADB-CHMINACAMAB -CHMINACAN-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
56FUB-AMBAMB-FUBINACA2-({1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1A-indazol-3-karbonylo}amino)-3-metylobutanian metylu
57Alfa-PVP

α-PVP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
58MEFEDRON4-metylometkatynon(±)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on
59JWH-0181-pentylo-3-(1-naftoilo)indolnaftalen-1-ylo(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
60AM-22011-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo]-1-naftylometanon
61MDPVMDαPVP

MDPK

1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylopentan-1-on
62METYLON3,4-metylenodioksymetkatynon bk-MDMA1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
63ADB-FUBINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1H-indazolo-3-karboksyamid
c) części "4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P" w tabeli:
uchyla się lp. 3 i 45,
po lp. 72 dodaje się lp. 73 w brzmieniu:
73FENAZEPAM7-bromo-5-(2-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia "WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY" w części "1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N" w tabeli:
a) uchyla się lp. 1-3, 10, 24, 88, 187, 191, 193-195 i 200,
b) po lp. 201 dodaje się lp. 202 w brzmieniu:
202OrtofluorofentanylN-(2-fluorofenylo)-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-propanamid
4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1 Minister Zdrowia kiemje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 lipca 2019 r. pod numerem 2019/387/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).