Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2165) w § 1 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej z instrumentu "Łącząc Europę", z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz innych środków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.