Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. poz. 10 i 205) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:
1) uchyla się lp. 23 i 24;
2) uchyla się lp. 45;
3) uchyla się lp. 48;
4) lp. 55 otrzymuje brzmienie:
55Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej0000070356
5) uchyla się lp. 101;
6) uchyla się lp. 112;
7) lp. 145 otrzymuje brzmienie:
145Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Agencja Mienia Wojskowego0000379574
8) lp. 147 otrzymuje brzmienie:
147Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Agencja Mienia Wojskowego0000294679
9) lp. 155 otrzymuje brzmienie:
155Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

z siedzibą w Czernicy

Minister Obrony Narodowej0000301970
10) uchyla się lp. 169;
11) uchyla się lp. 233 i 234;
12) uchyla się lp. 239;
13) uchyla się lp. 263;
14) lp. 289 otrzymuje brzmienie:
289Marina Hotele Service Sp. z o.o.

w likwidacji z siedzibą w Szczecinie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej0000165153
15) uchyla się lp. 295;
16) lp. 300 otrzymuje brzmienie:
300Warter Fuels S.A. z siedzibą w WarszawieMinister Rozwoju i Finansów0000287699
17) uchyla się lp. 315;
18) uchyla się lp. 319;
19) uchyla się lp. 321;
20) uchyla się lp. 325;
21) lp. 332 otrzymuje brzmienie:
332Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o.

w likwidacji z siedzibą w Dubiu

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej0000048754
22) lp. 339 otrzymuje brzmienie:
339Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. z siedzibą

w Warszawie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej0000062574
23) uchyla się lp. 340;
24) lp. 342 i 343 otrzymują brzmienie:
342Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w WarszawieMinister Rozwoju i Finansów0000372067
343Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

"Cezas" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Minister Rozwoju i Finansów0000106766
25) uchyla się lp. 356;
26) uchyla się lp. 412;
27) uchyla się lp. 415;
28) dodaje się lp. 434-439 w brzmieniu:
434Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą

w Tarnobrzegu

Minister Energii0000673893
435Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego0000300736
436Exatel S.A. z siedzibą w WarszawieMinister Obrony Narodowej0000044577
437Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w SzczecinieMinister Rozwoju i Finansów0000043530
438BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS

Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą

w Zakopanem

Agencja Mienia Wojskowego0000219832
439Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Minister Energii0000077664
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.