Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2259

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 60 ust. 4a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231 i 284) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 583) w załączniku do rozporządzenia w tabeli lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5AMW INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie0000003772
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.