Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2382

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. poz. 1656) w załączniku do rozporządzenia po lp. 10 dodaje się lp. 10a w brzmieniu:
10aKuźnica Białostocka - GrodnoFpasze niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).