Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1985

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XIV załącznika do rozporządzenia;

15) Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XV załącznika do rozporządzenia.";

2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części I:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. "FLYTRONIC" S.A. w Gliwicach",

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12. AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie",

pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:

"17. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA w Warszawie

18. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO w Warszawie",

po pkt 24 dodaje się pkt 25-37 w brzmieniu:

"25. "AIR-POL" Sp. z o.o. w Legionowie

26. AM TECHNOLOGIES Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie

27. AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. w Szczecinie

28. CELTECH Sp. z o.o. w Poznaniu

29. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" S.A. w Tarnowskich Górach

30. HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o. w Zielonej Górze

31. "PARTNER SYSTEMS" Sp. z o.o. w Człuchowie

32. SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

33. ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC Sp. z o.o. w Biskupcu

34. "ZAMET-GŁOWNO" ADAM PRUSKI ZDZISŁAW ŁUCZAK Sp.j. w Głownie

35. "ZESZUTA" Sp. z o.o. w Warszawie

36. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP w Warszawie

37. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach",

b) w części III po pkt 12 dodaje się pkt 13-18 w brzmieniu:

"13. STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK Sp. z o.o. w Gdańsku

14. PORTOWA STRAŻ POŻARNA "FLORIAN" Sp. z o.o. w Gdańsku

15. TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. w Świnoujściu

16. INFRA-PORT Sp. z o.o. w Szczecinie

17. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA - Sp. z o.o. w Gdańsku

18. MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" S.A. w Szczecinie",

c) w części IV:
uchyla się pkt 2 i 13,
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie",

pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27. PKP TELKOL Sp. z o.o. w Warszawie",

d) w części VI:
uchyla się pkt 19, 42 i 43,
po pkt 45 dodaje się pkt 46 w brzmieniu:

"46. AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim",

e) w części VII uchyla się pkt 2, 4, 5 i 16,
f) w części VIII:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. EMITEL S.A. w Warszawie",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Warszawie",

g) w części IX:
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. w Warszawie",

uchyla się pkt 28,
h) w części X pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. w Katowicach",

i) w części XI po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A. w Warszawie",

j) po części XIII dodaje się części XIV i XV w brzmieniu:

"XIV. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej:

1. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE w Warszawie

XV. Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

1. CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o. w Warszawie".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b w zakresie dodania pkt 18 i lit. d tiret pierwszego w zakresie uchylenia pkt 19, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.