Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1075

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871 oraz z 2016 r. poz. 1325) w załączniku w części I dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19. H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.