Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1214

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy

Na podstawie art. 194 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy (Dz. U. poz. 1635) w § 1:
1)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) inne niż wymienione w pkt 1-4, które mogą mieć znaczenie dla badań naukowych z zakresu kryminalistyki - szkołom wyższym prowadzącym badania naukowe z zakresu kryminalistyki albo Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji;";

2)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) inne niż wymienione w pkt 1-4 oraz 6a, które mogą mieć znaczenie podczas szkolenia służb śledczych - Komendzie Głównej Policji lub odpowiednim jednostkom organizacyjnym innych organów, którym przysługują uprawnienia Policji w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.