Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1542

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (Dz. U. poz. 886 oraz z 2019 r. poz. 308 i 2476) w załączniku do rozporządzenia pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Centrum e-Zdrowia".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2020 r.