Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2476

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (Dz. U. poz. 886 oraz z 2019 r. poz. 308) w załączniku dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego

4) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

5) Agencja Badań Medycznych".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.