§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich... - Dz.U.2021.1819 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1819

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.